Ugrás a tartalomhoz

Államháztartási ügyintéző
54 344 04, E-000026/2013/A194

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Szolnok

Tervezett kezdés: 2020. szeptember

További információ Jelentkezem

Az ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÜGYINTÉZŐ ...

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Pénzügyi asszisztens
 • Pénzügyi projektmenedzser
 • Adóellenőr
 • Adóhatósági ügyintéző
 • Adóigazgatási előadó
 • Adókönyvelő (önkormányzati)
 • Adóügyintéző
 • Pénzügyi adóügyintéző
 • Okmányirodai ügyintéző
 • Közigazgatási ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Folyószámla könyvelő
 • Kontírozó könyvelő
 • Bérszámfejtő
 • Pénzügyi nyilvántartó
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Pályázatíró asszisztens
 • Uniós projektek ügyintézője
 • Projektmenedzser asszisztens

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 960 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

11513-16 Adóigazgatási feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az államháztartás rendszerét,
 • bemutassa az adóügyekre vonatkoztató általános és meghatározott adónemekre vonatkozó közigazgatási, adóigazgatási szabályokat,
 • megismertesse az adózó és az adóhatóságok adóügyi feladatait, jogait és kötelezettségeit, az igazgatási folyamatot, a bizonylatolás rendjét, adatszolgáltatás rendszerét, jogkövetkezményeket, jogorvoslatokat,
 • bemutassa az egyes adónemeket és azok alanyait, tárgyát, mértékét kedvezményeket, megismertesse az adózási alapelveket,
 • rámutasson az egyes adóhatóságok feladatának, hatáskörének, illetékességének, működésének, szervezetének, egymással való kapcsolatára,
 • kialakítsa az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét.

 

11514-14 Államháztartási feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a kormányzati szektor/államháztartás pénzügyi rendszerének jogi-szabályozási kereteit,
 • bemutassa a közfeladatokhoz kapcsolódó irányítási, tervezési, finanszírozási, elszámolási, ellenőrzési döntések alapjait,
 • felkészítsen a pénzgazdálkodási és az önkormányzati hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában való közreműködésre,
 • felkészítsen a kötelezettségvállalási nyilvántartások kialakításában való közreműködésre,
 • bemutassa a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozását, végrehajtását és ellenőrzését,
 • felkészítsen a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében való közreműködésre, a vagyonhozamok elemzésére,
 • felkészítsen a vonatkozó jogszabályokban foglaltak költségvetési szerven belüli alkalmazásának eljárásrendjének való előkészítésére.

 

11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a költségvetési-gazdálkodási rendszer sajátosságait, folyamatait, jelentőségét a közpénzek felhasználásban,
 • bemutassa a gyakorlati feladatok végrehajtása során a vagyonnyilvántartás kötelező elemeit, a vagyonnal kapcsolatos szabályzatok tartalmi követelményeit,
 • megismertesse az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat, a szakterületi jogszabályok és az államháztartási keretszabályok kapcsolatát, valamint a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat és a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait,
 • bemutassa a finanszírozási lehetőségeket,
 • felkészítsen a finanszírozási javaslatok, likviditási tervek elkészítésében való közreműködésre,
 • felkészítsen az operatív gazdálkodási tevékenység, résztevékenység elvégzésére.

 

11501-16 Projektfinanszírozás (esettanulmány készítése)

A modul célja, hogy

 • a projektek finanszírozásához kapcsolódó elméleti ismeretanyag birtokában a résztvevő értelmezni tudja a projekteket és azok lehetséges finanszírozási forrásait, alkalmas legyen projektek értékeléséhez rendelkezésre álló információforrást használva a projektek finanszírozási forrásait felkutatni.

 

11502-12 Projektfolyamatok követése (esettanulmány készítése)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a projekttel kapcsolatos fogalmakat, a projekttervezést, a projektmenedzselést, a projektzárást, projektdokumentumokat.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok, Elektronikus bevallás készítése és Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével.

 

A) Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap a Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és –finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása és a témakörhöz kapcsolódó projektismeretek számonkérése a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

Az esettanulmány készítése a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az államháztartási feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adóigazgatási, államháztartási és költségvetés-gazdálkodási feladatok és az esettanulmány projektismerete

 

A) Adóigazgatási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az Adóigazgatási feladatok kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Államháztartási és költségvetés-gazdálkodási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az Államháztartási feladatok és költségvetés-gazdálkodási feladatok kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

C) Az esettanulmány projektismerete

A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciáihoz szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink az Államháztartási ügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.