Ugrás a tartalomhoz

Biztosításközvetítő (függő és független)
51 343 02, E-000026/2013/A032

A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ ...

A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.

 

A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Független biztosításközvetítő
 • Függő biztosításközvetítő
 • Biztosításértékesítő
 • Biztosítási üzletkötő

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 200 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció  (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a biztosítási termékek és szolgáltatások értékesítése során szükséges, hasznos, alkalmazható és előrevivő kommunikációt, termékismeret hasznosítását és ezek összekapcsolását,
 • ismeretei birtokában a képzésben résztvevőt alkalmassá tegye azok gyakorlati alkalamazására.

 

10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa az alapvető polgárjogi ismereteket,
 • bemutassa a szerződéskötések, a tájékoztatás és a fogyasztóvédelem az alapvető polgárjogi keretek ismeretében azok értelmezett és tudatos betartásának szükségességét,
 • megismertesse a szektorbeli fő intézmények intézményi, valamint az ezeket körülvevő szabályozási környezetet,
 • megismertesse a biztosítás jogi szabályait a termékek, a szolgáltatások, a szerződések és az ügyletek vonatkozásában,
 • rávilágítson a jogszabályi környezet alkalmazási szintű ismeretének szükségességére, összefüggéseinek átlátására és a jogszabályváltozások értelmezésére.

 

110141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az intézmények, a szervezeti keretek, termékek és biztosításszakmai alapfogalmakat,
 • alkalmassá tegye és készséget alakítson ki a biztosítási piac értelmezésére, folyamatainak definiálására és biztosítástechnikai ismeretek elsajátítására,
 • alkalmassá tegye a képzésben részt vevőt, hogy a pénzügy és biztosításmatematika eszközeit alkalmazva pénzügyi és biztosítási számításokat, tervezési alaptevékenységet végezzen az ügyfél igényeinek, elvárásainak és a piaci kereteknek megfelelően,
 • kialakítsa az elméleti tartalomra (jogi, termékismereti, szolgáltatási), alapismeretekre alapozva az ügyfelekkel való üzleti kapcsolat szakmai tartalmát, a matematikai és számítási megalapozó és érvelő képességet.

 

10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • bemutassa a biztosítók működésének a motivációit, termékeladási és pénzügyi vonatkozásai tekintetében,
 • megismertesse a biztosítók gazdálkodásának eredményességét megalapozó elveket és tartalmakat,
 • rávilágítson az általános termék és szolgáltatás ismeretén túl a konkrét termékek és konkrét igények szerződésben való megtestesülésére,
 • kialakítsa az elméleti ismeretekre alapozva azok életszerű gyakorlatát, készségszinten elvégezni a feladatokat, lépéseket, adminisztrációs tartalmat és eljárásokat.

 

10144-16 Független biztosításközvetítői működés (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a független biztosításközvetítő (többes ügynök, alkusz) feladatát a biztosítási törvényben foglaltak alapján,
 • bemutassa, hogy az alkusz megbízója az ügyfél, aki a biztosítóval szerződő pozícióba kerül, a többes ügynök megbízója a biztosító, illetve több biztosító egyidejűleg,
 • rávilágítson arra, hogy felelőssége alapján a független biztosításközvetítő összetett és széles spektrumú tudással rendelkezik, amely tudást alapos, mindenre kiterjedő, a szabályozási elveket és piaci ismereteket készség szinten elsajátíthatóvá tevő elméleti képzés tesz lehetővé,
 • kialakítsa, hogy a képzésben résztvevő az ismeretek elsajátításának birtokában képes legyen a szektorális változásokat és a szektor jogi környezetének változásait értelmezni, és munkájába beépíteni,
 • alkalmassá tegye a témakörök elsajátítása és annak tartalma gyakorlása által a képzésben résztvevőt, hogy fel tudja mérni az ügyfél igényeit, beszerezin az egyes biztosítókra és termékeikre vonatkozó információkat, amelyek alapján azokat képes összehasonlítani, értékelni és biztosítási megoldást javasolni, valamint a megbízót képviselni és érdekeit védeni a szerződés megkötése és a biztosítóval való kapcsolattartás során.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább külön-külön 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:

Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció: a központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladat(ok)ra épül és a szakmai követelmények biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc)

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Biztosítástechnikai feladatok és biztosítási piac termékeinek értékesítése, valamint független biztosításközvetítői működés

A vizsgafeladat ismertetése: a központi írásbeli vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:

Biztosítástechnikai feladatok és biztosítási piac termékeinek értékesítése: a biztosítási piac termékeinek értékesítése modul fogalmainak és eljárásainak magyarázat és alkalmazása konkrét példákon keresztül, alapvető biztosítási számítások elvégzése, életbiztosítási és nem-életbiztosítási ágon belüli kockázatok, fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldásai. A biztosítás elméletének és a biztosító működésének magyarázata és konkrét esetek megoldása, valamint a díjszámítás, a tartalékok, a statisztikák alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata és alapvető vonatkozó számítások.

Független biztosításközvetítői működés a független biztosításközvetítő (alkusz) jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldásai.

A vizsgafeladat időtartama: 105 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Biztosítási piac termékeinek értékesítése

A vizsgafeladat ismertetése: a központi szóbeli vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni: a biztosítási piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink a Biztosításközvetítő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.