Ugrás a tartalomhoz

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
55 344 03, E-000026/2013/A053

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Tata

A képzés elindult: 2020.11.28.

Jogszabály alapján adható felmentés esetén még lehet csatlakozni a csoporthoz.

 

 

További információ Jelentkezem

Az EGYÉB SZERVEZETI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ...

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás és a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Számviteli előadó
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérszámfejtő
 • Pénztáros
 • Számlaellenőr
 • Adóügyintéző
 • Hatósági ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli egység vezetője
 • Könyvelő
 • Kontroller, belső ellenőr
 • Szervezetirányítási vezető

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Szakmai előképzettség:

 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés, 54 344 04 Államháztartási ügyintéző, vagy
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
 • felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség - legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy
 • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.

 

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • minél teljesebben megismertesse a jogi és közigazgatási alapfogalmakat és bemutassa a gazdasági környezetet a jog sajátos nézőpontjából.

 

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerjék a pénzügyi alapfogalmakat, a modern vállalati pénzügyek fogalomrendszerét, áttekintést kapjanak a vállalkozások pénzügyi döntéseinek legfontosabb kérdéseiről, jártasságot szerezzenek a pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerekben és technikákban.

 

10775-16 Adózási feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők megismerkedjenek az államháztartás felépítésével, ezen belül az egyes alrendszerek finanszírozási forrásaival. Ismerjék meg az adózás alapfogalmait, alapelveit, a különböző adópolitikákat, a jóléti, modern állam működését segítő rendszereket. Követelmény, hogy sajátítsák el a főbb adónemek, mint a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, és a társasági adó legfontosabb jellemzőit.

 

10786-12 Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • civil szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos döntések előkészítését, döntések meg-fontolását segítse. Definiálja az egyéb szervezetek gazdálkodására vonatkozó sajátos jogszabályi előírásokat. Felhívja a figyelmet a Civil Információs Portál munkájára, infor-mációgyűjtési lehetőségeire. Megmutatja a hazai és külföldi források, a pályázatok, adományszerzési lehetőségek előkészítését, segítséget ad a közszolgálati szerződések megkötésében. Kialakítja és bemutatja a kapcsolatot a számviteli és adózási területekkel.

 

10787-12 Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • a civil szervek sajátos számvitelének és adózási sajátosságainak elsajátítása. A cél szerinti feladatuk az olyan társadalmi jogos igények kielégítésének segítése, amelyeket az állam nem, vagy csak részben tud felvállalni.

 

11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevő alkalmas legyen a számítógépes vállalatirányítási információs rendszerek vállalathoz illeszkedő felépítésére, kialakítására. Segítse a vállalati döntéshozatalt korszerű üzleti intelligencia rendszerek használatával.

 

10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja

 • az elemzés és ellenőrzés rendszerének felvázolása, az alapvető elemzési és ellenőrzési területek módszertani megalapozása, hogy a résztvevők megismerjék és alkalmazni tudják azokat az elemzési és ellenőrzési módszereket, amelyek segítik a gazdálkodó szintjén a gazdasági döntések meghozatalát, nyomon követik azok végrehajtását és értékelik azok eredményességét, valamint megismerjék a Magyarországon érvényesülő ellenőrzések rendszerét, annak fejlődését és jelenlegi felépítését, működését,
 • a vállalkozás résztevékenységeinek elemzéséhez kapcsolódó eszközök megismerése és azok készségszintű felhasználása.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a résztvevő legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egyéb szervezetek számviteli feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Az egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten számviteli törvény, illetve az egyéb szervezetek számviteli kormányrendeletének előírásainak gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. A beszámolók összeállítása. Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elemzési és ellenőrzési feladatok

A) Elemzési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a vállalkozási tevékenység értékelése, különösen a beszámoló elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata. Az egyéb szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

B) Ellenőrzési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: ellenőrzési munka megszervezése, az ellenőrzési bizonyítékok felhasználása, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartam: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egyéb szervezetek gazdálkodási - számviteli - elemzési - ellenőrzési feladatainak ellátása

A) Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: az egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési és az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.