Ugrás a tartalomhoz

Személy- és vagyonőr
szakképesítés azonosító száma: 10323009

KÉPZÉSI PROGRAM

Helyszín Fontos További információ Jelentkezés
Szolnok

Képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

További információ Jelentkezem

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR KÉPZÉSÜNK CÉLJA ...

Személy- és vagyonőr képzésünk célja olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek őrzést, védelmi munkát végezni különböző védelmi szintű létesítményekben, biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást, elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, az érintett hatóságokkal együttműködve.
 

A SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR ...

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz

 • őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,
 • ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,
 • pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,
 • biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,
 • parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,
 • kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,
 • rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,
 • részt venni sportrendezvény biztosításában,
 • részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,
 • intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,
 • elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,
 • eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,
 • kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,
 • kezelni a beléptető-, az ellenőrző-, a védelmi és a jelzőrendszereket, -berendezéseket,
 • be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,
 • robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,
 • alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,
 • személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
 • a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
 • tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,
 • helyszínbiztosítást végezni,
 • elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,
 • elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,
 • együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát.

A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt. A rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik.

Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot.

Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

alapfokú iskolai végzettség

 

A tervezett képzési idő: 200 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

A személy- és vagyonőr jogi ismeretei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével megismerje a szakszerű feladatellátáshoz szükséges jogi alapismereteket és dokumentációs kötelezettségeket.

 

Pszichológiai és kommunikációs alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével elsajátítása a kialakult konfliktus- és stresszhelyzet szakszerű kezeléséhez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs elemeket.

 

Az objektumőrzés speciális ismeretei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével megismerje a főbb objektumvédelmi rendszereket, technológiákat.

 

Az objektumőr intézkedéstaktikai ismeretei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével megismerje a személy- és vagyonőri tevékenység során alkalmazandó intézkedésekre vonatkozó taktikai elemeket, azokat gyakorlolni tudja a biztonsági és szakmai előírások betartásával.

 

A személy- és vagyonőr szolgálatellátásának általános szabályai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével elsajátítsa azokat az általános tudnivalókat, amelyeket minden személy- és vagyonőrnek tudnia kell.

 

A rendezvénybiztosító őr általános és speciális feladatai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével megismerje a rendezvények biztosításával kapcsolatos biztonsági rendszabályokat, a kapcsolódó tevékenységeket.

 

A parkolóőr általános és speciális feladatai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével megismerje és elsajátítsa a parkolás rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

 

A bankőr, bolti őr általános és speciális feladatai

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével megismerje és elsajáítsa a bankokban és a boltokban alkalmazott személy- és vagyonőrök feladatait.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 40 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Tűzvédelmi előadó
 • Tűzvédelmi főelőadó
 • Munkavédelmi előadó