Ugrás a tartalomhoz

Üzleti szolgáltatási munkatárs
54 340 01, E-000026/2013/A222

Az ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSI MUNKATÁRS ...

Az üzleti szolgáltatási munkatárs alkalmas az üzleti szolgáltatások területén az ügyfélorientált szemléletű munkavégzésre. Alkalmas minőségi szolgáltatást nyújtani az ügyfél elégedettségének biztosításával. Minőségi szemléletmódot követ, mely az ügyfelet emeli a szolgáltatás középpontjába. Feladatát ügyfélorientáltan látja el, a problémákat hatékonyan kezeli. Rugalmas hozzáállással megteremti az ügyfélnek leginkább kedvező feltételeket, a személyre szabott szolgáltatás lehetőségét. Angol nyelven szakmai kommunikációt folytat írásban és szóban ügyfélre szabottan. A minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében az infokommunikációs technológiát alkalmazza. Elláthat pénzügyi, beszerzési, ügyfélszolgálati, CRM, HR, vagy az IT és telekommunikáció szolgáltatások területén speciális szolgáltatási tevékenységet.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Üzleti szolgáltatási munkatárs
 • Analitikus könyvelő
 • Anyagkönyvelő
 • Banki könyvelő
 • Díjkönyvelő
 • Folyószámla könyvelő
 • Gépkönyvelő
 • Készletkönyvelő
 • Kontírozó könyvelő
 • Leíró könyvelő
 • Kintlévőségek és tartozások könyvelése
 • Beszállítói könyvelés, számlafizetési ügyintézés
 • Pénzügyi nyilvántartó
 • Számlázási ügyintéző
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Ügyfél-tájékoztató
 • Beléptetési ügyintéző (munkaügyi)
 • Személyi nyilvántartó
 • Munkaügyi ügyintéző
 • Humánerőgazdálkodási ügyintéző
 • Humánpolitikai ügyintéző

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 800 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

11881-16 Eredményes kommunikáció (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az eredményes munkavégzéshez szükséges kommunikációs eszközöket, a kommunikáció alapmodelljét, a szelekció és a szűrők működését, az információk, üzenetek továbbítása során fellépő nehézségeket, valamint a verbális és non-verbális elemek súlyát a hiteles kommunikációban,
 • megismertesse a szóbeli és írásbeli kommunikáció közötti különbségeket
 • felkészítsen mások üzeneteinek megértésére, saját üzeneteinek egyértelmű és célzott megfogalmazására,
 • bemutassa a különféle kommunikációs helyzeteket, és segítsen megérteni a másik fél kommunikációs stílusát,
 • megismertesse a kommunikációs eljárásokat, technikákat,
 • felkészítsen az eredményes kommunikáció eszközeinek különféle (szóbeli és írásbeli), általános, és üzleti kommunikációs helyzetekben való alkalmazására,
 • megismertesse az interkulturális különbségeken alapuló kommunikációs helyzeteket,
 • felkészítsen az üzleti nyelvezet legfontosabb eszközeinek, technikáinak angol nyelvű használatára,
 • felkészítsen arra, hogy a képzésben résztvevő a vállalatát és annak szolgáltatásait/termékeit hitelesen képviselje, és az értékesítést célzó technikákat kommunikációjában is alkalmazza, különös tekintettel a telefonos kommunikáció nehézségeire.

 

11882-16 Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban (angol nyelvi elemekkel) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az üzleti szemlélet alapvető területeit, az üzleti tevékenység vállalati működésének fő aspektusait, az üzleti stratégia fogalmát és tartalmát, és az üzleti tevékenységet támogató fő vállalati területeket: értékesítés, marketing, beszerzés, HR, kontrolling stb.
 • rávilágítson az ügyfélkapcsolatok működésére, a szolgáltatások nyújtásának sikeres módjára,
 • megismertesse a külső és belső ügyfelek felé nyújtott minőségi szolgáltatás alapvető feltételeit az ügyfelekkel működtetett kapcsolatok aspektusából,
 • megismertesse az ügyfél-elégedettség megszerzésének és fenntartásának feltételeit, a panaszok okait és természetét, és a különböző panaszkezelési eljárásokat,
 • felkészítsen a sikeres ügyfélkezelés különféle –az ügyféltípusok megismerésén alapuló - kommunikációs eszközeinek alkalmazására,
 • felkészítsen a panaszkezelési technikákat különböző helyzetekre, helyzettől, céloktól, és az ügyfelek típusaitól függő eredményes használatára,
 • felkészítsen a visszajelzések hatékonyan használatára az ügyfelek elégedettségének biztosítása érdekében,
 • megismertesse a leggyakrabban kiszervezett üzleti szolgáltatási területek specifikumait, a pénzügyi, HR, beszerzési, CRM, és az IT szolgáltatások területén,
 • bemutassa az egyes területekre jellemző ügyfélkezelési eljárásokat, munkafolyamatokat, feladatokat és problémákat, valamint az adott szolgáltatásban résztvevő szereplőket, a szolgáltatás minőségét biztosító humán erőforrás igényeket,
 • alkalmassá tegye a képzésben résztvevőt az egyes szolgáltatási területekre jellemző, szakma specifikus alapszókincs angol nyelven történő használatára.

 

11883-16 Információ-kommunikáció technológia támogatás (IKT) (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az üzleti életben általánosan használt infókommunikációs eszközöket, és azok előnyeit, valamint a tudásbázisok, közösen használható felületek célját és működését,
 • felkészítsen az adott üzleti helyzetre szabott, arra alkalmas eszközök megválasztására későbbi munkája során,
 • megismertesse a virtuális környezetben végzett projektmunka sajátosságainak megfelelő IKT eszközöket,
 • felkészítsen a legfontosabb, általánosan, vagy speciális területeken használt infókommunikációs eszközök (call-centerek és ERP rendszerek) kezelésére, működésének módjára,
 • felkészítsen egyszerű feladatokban a rendszerek kezelésére.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a résztvevő legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése Eredményes kommunikáció az ügyfélkapcsolat üzleti szolgáltatásai területén

A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati, üzleti (ügyfélkezeléssel kapcsolatos) szituációkat tartalmazó helyzetekből a vizsgázó egyet kap, amely megfelel az Eredményes kommunikáció és Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban követelménymodulok megadott szakmai követelményeinek. A kapott szituációt az adott vizsganapra a vizsgabizottság választja ki a vizsga megkezdésekor, a rendelkezésre álló üzleti szituációkból.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 25 perc)

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban

A vizsgafeladat ismertetése: a Szakmai követelménymodulok közül a 11882-16 Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban követelménymodul szakmai ismereteinek bármelyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány bemutatása (prezentáció)

A vizsgafeladat ismertetése: Esettanulmány készítése a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (a prezentáció utáni kérdésekkel együtt, felkészülési idő nincs)

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Csoportos problémamegoldás és döntéshozatal üzleti környezetben

A vizsgafeladat ismertetése: a csoportvita a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 

 

A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően vehetik át résztvevőink az Üzleti szolgáltatási munkatárs végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.