Ugrás a tartalomhoz

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 344 03, E-000026/2013/A044

A VÁM-, JÖVEDÉKI- ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ ...

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére. A gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel, illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között:

 • Pénzügyi asszisztens
 • Vámügyi előadó
 • Jövedéki ügyintéző
 • Termékdíj ügyintéző
 • Adózási előadó
 • Irodai adminisztrátor
 • Adóbevallás feldolgozó
 • Pénzügyi nyilvántartó
 • Számlázási ügyintéző
 • Számviteli adminisztrátor
 • Anyaggazdálkodási nyilvántartó
 • Vagyonnyilvántartó
 • Szállítmányozási ügyintéző
 • Árufuvarozói ügyintéző
 • Fuvarozási ügyintéző

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 960 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a közigazgatási hatósági eljárás, valamint az adóigazgatási eljárás szabályait, azok menetét, továbbá az egyes eljárások során érvényesíthető jogokkal és teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályi előírásokat,
 • felkészítse a képzésben résztvevőket, hogy felismerjék a jogi összefüggéseket, használni tudják a szakmai útmutatókat és szakirodalmat, átlássák a közigazgatási és adóigazgatási eljárások folyamatát és az eljárások közötti összefüggéseket.

 

10157-12 Jövedéki feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a jövedéki termékek előállítására, szabadforgalomba hozatalára, kereskedelmére, export-importjára, illetve jövedéki termékekkel kapcsolatos tevékenységek végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat és a jövedéki ellenőrzést,
 • megismertesse a jövedéki termékekre és tevékenységekre vonatkozó, a jövedéki eljárásokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátását.

 

10158-16 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse az emberi társadalmat a saját környezetében okozott környezetszennyezés és a szennyező termékek által okozott veszélyeztetés csökkentésének lehetőségeivel, megelőzésére szolgáló intézkedésekkel, jogszabályi hátterekkel,
 • felkészíteni a képzésben résztvevőt a hazai és az Európai Unió környezetvédelemi érdekében hozott jogszabályainak betartására,
 • rávilágítson, hogy a képzésben részt vevő képes legyen átlátni a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályozások összefüggéseit, valamint önállóan ellátni a szabályozásokból eredő ügyintézői feladatokat.

 

10159-16 Vámjogi feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a vámjogszabályok általános rendelkezéseit és a vámtartozás általános szabályait,
 • megismertesse a Magyarország mint az Európai Unió tagállama területére behozott, az onnan kiszállított és a tranzitban átszállított áruk vámellenőrzésével összefüggő érvényes anyagi jogi és eljárási rendelkezéseket,
 • megismertesse a vámjoghoz kapcsolódó más jogszabályi előírásokat; például az áruk kivitelét, behozatalát, átvitelét tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket,
 • felkészítsen a speciális vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi szabályozás alkalmazására,
 • felkészítsen az áru vámjogi helyzetének rendezésére és vámeljárás alá vonására.

 

10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a közös vámtarifát és annak egyes elemeit, valamint elsajátítsa a Kombinált Nomenklatúra felépítését és az áruosztályok jellemzőit,
 • a képzésben résztvevő képes legyen az elméletben megszerzett áruosztályozási szabályok teljes körű átlátására, az áru besorolási szabályainak értelmezésére,
 • alkalmassá váljék a közösségi vámeljárások során az áruosztályozás szabályainak gyakorlati alkalmazására az egységes árubesorolás érdekében,
 • a képzésben részt vevő képes legyen alkalmazni az árubesorolás szabályait, magabiztosan kezelje a TARIC rendszert, továbbá alkalmassá váljék a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazására az áruosztályozás során, valamint az árubesoroláshoz szükséges mintavételi feladatok ellátására.

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevők alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni,
 • egy nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

 

11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • a résztvevőt felkészítse az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60 %-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás

A vizsgafeladat ismertetése: Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásával központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi feladatok, jövedéki feladatok és környezetvédelmi termékdíj feladatok

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

 

A) Vámjogi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vámeljárás kezdeményezéséhez szükséges vámáru-nyilatkozat kitöltése, a helyes vámtarifaszám megállapítása (a konkrét vámeljáráshoz kapcsolódó TARIC kód megállapítása, az áruosztályozás szempontjainak indokolásával), az esetlegesen felmerülő vámtartozás, illetve egyéb terhek, vagy vámbiztosíték megállapítása és ismertetése központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi írásbeli feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. A feladat megoldásához a hatályos Egységes Vámáru-nyilatkozat Kitöltési Útmutatója és a Kombinált Nómenklatúra használható.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

B) Jövedéki feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a jövedéki adótörvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

C) Környezetvédelmi termékdíj feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a környezetvédelmi termékdíj törvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása, az okmányok és formanyomtatványok tartalmának bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi-, jövedéki- és termékdíj feladatok

 

A) Vámjogi és vámtarifa feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, továbbá a vámjog és a vámeljárások, valamint a kapcsolt jogszabályok alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

B) Jövedéki feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a jövedéki adótörvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

C) Környezetvédelmi termékdíj feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelet (ágazati szabályokkal együtt) valamennyi szabályozási területét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.