Ugrás a tartalomhoz

Vámügyintéző
51 344 03, E-000026/2013/A045

A VÁMÜGYINTÉZŐ ...

A vámügyintéző feladata a Közösség és a harmadik országokkal folytatott áruforgalmi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő - a TARIC által meghatározott és a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó egyéb közösségi és nemzeti szinten bevezetett - intézkedések végrehajtása. Ezen feladatok kiterjednek többek között a közös mezőgazdasági és kereskedelempolitikai intézkedések végrehajtására. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Továbbá kapcsolatot tart, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveivel. Közreműködik az eljárások, valamint a hatóság által lefolytatott és a végrehajtott vizsgálatok, ellenőrzések lebonyolításánál.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és több ezren szereznek a sikeres vizsga után államilag elismert bizonyítványt.
 • Oktatóink elméletileg nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, szükség szerint konzultációs lehetőségekkel, kiegészítő, akár e-learning tananyagokkal támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

KARRIERLEHETŐSÉGEK, BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Többek között

 • Pénzügyi asszisztens
 • Vámügyi előadó
 • Adózási előadó
 • Adminisztrációs ügyintéző
 • Adóbevallás feldolgozó
 • Anyaggazdálkodási nyilvántartó,
 • Vagyonnyilvántartó
 • Szállítmányozási ügyintéző,
 • Árufuvarozói ügyintéző,
 • Fuvarozási ügyintéző
 • Iratkezelő

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzés megkezdésének feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A képzés időtartama: 320 óra

A képzés moduljai, a modulhoz rendelt modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (szóbeli, gyakorlati)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat,
 • megismertesse a pénzügyi intézményrendszert, az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat,
 • megismertesse a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészítsen a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására,
 • megismertesse a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli jogi szabályozását, az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit,
 • a résztvevők képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre.

 

10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása (szóbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a közigazgatási hatósági eljárás, valamint az adóigazgatási eljárás szabályait, azok menetét, továbbá az egyes eljárások során érvényesíthető jogokkal és teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályi előírásokat,
 • felkészítse a képzésben résztvevőket, hogy felismerjék a jogi összefüggéseket, használni tudják a szakmai útmutatókat és szakirodalmat, átlássák a közigazgatási és adóigazgatási eljárások folyamatát és az eljárások közötti összefüggéseket.

 

10159-16 Vámjogi feladatok ellátása (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a vámjogszabályok általános rendelkezéseit és a vámtartozás általános szabályait,
 • megismertesse a Magyarország mint az Európai Unió tagállama területére behozott, az onnan kiszállított és a tranzitban átszállított áruk vámellenőrzésével összefüggő érvényes anyagi jogi és eljárási rendelkezéseket,
 • megismertesse a vámjoghoz kapcsolódó más jogszabályi előírásokat; például az áruk kivitelét, behozatalát, átvitelét tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket,
 • felkészítsen a speciális vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi szabályozás alkalmazására,
 • felkészítsen az áru vámjogi helyzetének rendezésére és vámeljárás alá vonására.

 

10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás (írásbeli)

A modul célja, hogy

 • megismertesse a közös vámtarifát és annak egyes elemeit, valamint elsajátítsa a Kombinált Nomenklatúra felépítését és az áruosztályok jellemzőit,
 • a képzésben résztvevő képes legyen az elméletben megszerzett áruosztályozási szabályok teljes körű átlátására, az áru besorolási szabályainak értelmezésére,
 • alkalmassá váljék a közösségi vámeljárások során az áruosztályozás szabályainak gyakorlati alkalmazására az egységes árubesorolás érdekében,
 • a képzésben részt vevő képes legyen alkalmazni az árubesorolás szabályait, magabiztosan kezelje a TARIC rendszert, továbbá alkalmassá váljék a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazására az áruosztályozás során, valamint az árubesoroláshoz szükséges mintavételi feladatok ellátására.

 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60 %-os szinten teljesíti.

 

Vizsgáztatási követelmények

A képzés komplex szakmai vizsgával ér véget. A vizsgára bocsátás feltételei: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

I. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás

A vizsgafeladat ismertetése: Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásával központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vámeljárás kezdeményezéséhez szükséges vámáru-nyilatkozat kitöltése, a helyes vámtarifaszám megállapítása (a konkrét vámeljáráshoz kapcsolódó TARIC kód megállapítása, az áruosztályozás szempontjainak indokolásával), az esetlegesen felmerülő vámtartozás, illetve egyéb terhek, vagy vámbiztosíték megállapítása és ismertetése központi írásbeli feladatlap alapján. A központi írásbeli feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. A feladat megoldásához a hatályos Egységes Vámáru-nyilatkozat Kitöltési Útmutatója és a Kombinált Nómenklatúra használható.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi és vámtarifa feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, továbbá a vámjog és a vámeljárások, valamint a kapcsolt jogszabályok alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

 

A Vámügyintéző részszakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk, így a komplex szakmai vizsgát is a Perfekt Zrt. szervezésében teljesíthetik képzésben résztvevőink. A komplex szakmai vizsga sikeres teljesítését követően állítjuk ki vizsgázóinknak a Vámügyintéző végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt.